The Witches Sabbath, Luis Ricardo Falero (Spanish, 1851-1896)